فیزیک دوازدهم

بخش شناخت حرکت

فیلم تدریس بخش “شناخت حرکت” و بررسی تمرینات کتاباین بخش اولین بخش از فصل حرکت بر خط راست در کتاب فیزیک دوازدهم می باشد.مخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی

ادامه مطلب »

سقوط آزاد- رشته ریاضی

فیلم تدریس بخش “سقوط آزاد” و بررسی تمرینات آن این بخش در فصل حرکت بر خط راست از کتاب فیزیک دوازدهم مطرح شده است.مخاطب: دانش آموزان رشته ریاضی

ادامه مطلب »

تحلیل نیرو-قسمت اول

محتوای ویدئو: تدریس و بررسی تمرینات کتابتدریس بخش “معرفی برخی از نیروهای خاص” (مبحث تحلیل نیرو)- قسمت اول این بخش در فصل دینامیک از کتاب فیزیک دوازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی

ادامه مطلب »

تحلیل نیرو- قسمت دوم

محتوای ویدئو: تدریس و بررسی تمرینات کتابتدریس بخش “معرفی برخی از نیروهای خاص” (مبحث تحلیل نیرو)- قسمت دوماین بخش در فصل دینامیک از کتاب فیزیک دوازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی

ادامه مطلب »

تکانه

محتوای ویدئو: تدریس و بررسی تمرینات کتابتدریس بخش تکانه و قانون دوم نیوتون ( فصل دینامیک – فیزیک دوازدهم)مخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی

ادامه مطلب »
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to ab.keshavarz@yahoo.com

× نیاز به مشاوره دارید؟